วิสัยทัศน์

โครงสร้างองค์กร

แนวทางปฏิบัติ

วีดีโอความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่

  • COVID-19
  • เชื้อดื้อยา
  • CAUTI
  • การป้องกันเข็มทิ่มตำ
  • การล้างมือ
  • เครื่องป้องกันร่างกาย (PPE)
  • การจัดการขยะและผ้าเปื้อน
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • มาตรฐานน้ำดื่ม/น้ำใช้
  • หน่วยจ่ายกลาง

รายงานการประชุม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม