วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม


วิสัยทัศน์-Vission

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี

ภาคีมีส่วนร่วม  เจ้าหน้าที่มีความสุข


พันธกิจ-Mission

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบคุณภาพระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพใ้หมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและมีความสุข

ส่งเสริมสนับสนุนภาคีทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ


ค่านิยม-Core Value [ PKHOS ]

P : Patient & Customer Focus : ผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
K : Knowledge & Learning : การพัฒนาความรู้และการเรียนรู้
H : Hospital agility : ความยืดหยุ่นขององค์กร
O : Organization Management by fact : การจัดการบริหารองค์กรบนพื้นฐานความเป็นจริง
S : Staff & Team work : ผู้ประกอบวิชาชีพ & การทำงานเป็นทีม

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *