ด้านสถานบริการในเครือข่าย

รพสต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | LOGO-TH

สถานบริการในเครือข่าย จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. [04770] : รพ.สต.สมศักดิ์พัฒนา
2. [04771] : รพ.สต.พวยเด้ง
3. [04772] : รพ.สต.นาตาด
4. [04773] : รพ.สต.โนนป่าซาง
5. [04774] : รพ.สต.ห้วยยาง
6. [04775] : รพ.สต.เพิ่มสุข